Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η σεξουαλική υγεία θεωρείται ως σημαντικός δείκτης της γενικότερης υγείας του ατόμου επηρεάζοντας καθοριστικά την ψυχική του διάθεση αλλά και την ποιότητα ζωής του.

Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι πολύ συχνές σε παγκόσμιο επίπεδο, με βιολογικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς και πολιτισμικούς παράγοντες να επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στην εμφάνιση τους.Τα σεξουαλικά προβλήματα (ΣΠ) εκτιμάται ότι επηρεάζουν εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σε όλο τον κόσμο, ενώ προβλέπεται να αυξηθούν μέχρι το 2025.Το στρες και τα ΣΠ είναι στενά συνδεδεμένα. Βρίσκονται σε ένα φαύλο κύκλο όπου τα ΣΠ μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω στρες, αλλά και το στρες μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στη σεξουαλική ζωή του ατόμου. Έρευνες δείχνουν ότι το στρες και η έλλειψη ιδανικής ρουτίνας και υγιεινού τρόπου ζωής συμβάλλουν στην αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης ΣΠ σε άνδρες με καρδιακή νόσο, υπέρταση, διαβήτη, υπερλιπιδαιμία και κατάθλιψη.


Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Μείωση του στρες
  • Αύξηση της σεξουαλικής επίδοσης
  • Βελτίωση της υγείας
  • Μείωση του σεξουαλικού άγχους
  • Βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας και της ικανοποίησης
  • Αύξηση της αυτοεκτίμησης/αυτοπεποίθησης
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων
  • Αύξηση της σεξουαλικής επιθυμίας και της διέγερσης
  • Αύξηση της ποιότητας και της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών

 

Η διαχείριση του στρες μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της επιθυμίας και της iκανοποίησης την καλύτερη σεξουαλική επίδοση ακόμη και σε άτομα που δεν έχουν κανένα σεξουαλικό πρόβλημα αφού η διαχείριση του στρες βοηθάει την γενικότερη Υγεία ευεξία και ποιότητα ζωής την αύξηση του αυτοελέγχου και της αυτοεκτίμησης.

Isidori AM, Giannetta E, Gianfrilli D, Greco EA, Bonifacio V, Aversa A et al. (2005). Effects of testosterone on sexual function in men. Results of a meta-analysis. Clinical Endocrinology, 63(4): 381-94.
Kobori Y, Koh E, Sugimoto K, Izumi K, Narimoto K, Maeda Y et al. (2009). The relationship of serum and salivary cortisol levels to male sexual dysfunction as measured by the International Index of Erection. International Journal of Impotence Research 21(4): 207-12.
Sakamoto H, Matsuda K, Zuloaga DG, Nishiura N, Takanami K, Jordan CL. (2009). Stress Affects a Gastrin-Releasing Peptide System in the Spinal Cord That Mediates Sexual Function: Implications for Psychogenic Erectile Dysfunction. PLoS One, 4(1): e4276.
Papaharitou S, Athanasiadis L, Nakopoulou E, Kirana P, Portseli A, Iraklidou M, Hatzimouratidis K, Hatzichristou D (2006). Erectile dysfunction and premature ejaculation are the most frequently self-reported sexual concerns: profiles of 9,536 men calling a helpline. Eur Urol. 49(3): 557-63
Melman A & Gingell JC. (1999). The epidemiology and pathophysiology of erectile dysfunction. The Journal of Urology 161(1): 5-11.
Ayta IA, McKinlay JB, Krane RJ. (1999). The likely worldwide increase in erectile dysfunction between 1995 and 2025 and some possible policy consequences. BJU International 84(1): 50-6.
Kalaitzidou I, Venetikou MS, Konstadinidis K, Artemiadis AK, Chrousos G, Darviri C. (2014). Stress management and erectile dysfunction: a pilot comparative study. Andrologia, 46(6):698-702.
Dimou PA, Bacopoulou F, Darviri C, Chrousos GP. (2014).Stress management and sexual health of young adults: a pilot randomised controlled trial. Andrologia. 46(9):1022-31.
Weng Yi-ming,Chen Bin,Wang Hong-xiang,Han Yin-fa,Wang Yi-xin,Huang Yi-ran .(2010). Efficacy of biofeedback therapy in premature ejaculation Journal of Modern Urology, 2010-03.