Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Article

Βάση του καταστατικού της εταιρείας, σκοποί και στόχοι είναι οι παρακάτω:

 1. Εφαρμογή των αρχών της επιστήμης της προαγωγής της υγείας για ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα που αφορούν την ανίχνευση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του στρες στον υγιή και ασθενή πληθυσμό της χώρας.

 2. Εκπόνηση, οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων διαχείρισης του στρες με στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων του γενικού πληθυσμού για τον έλεγχο της υγείας τους με απώτερο σκοπό την πρόληψη των νοσημάτων. Οργάνωση προγραμμάτων φροντίδας Υγείας για έλεγχο του στρες και ευκολότερη υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών, στο άτομο, την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, τον τόπο εργασίας, τα νοσοκομεία, τις υπηρεσίες υγείας, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 3. Εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης του στρες και προαγωγής υγείας στην πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενή φροντίδα υγείας, σε ασθενείς που βρίσκονται εντός η εκτός Νοσοκομείου σε συνεργασία με τους θεράποντες γιατρούς.

 4. Ευαισθητοποίηση και προώθηση της εκπαίδευσης και της ερευνητικής δραστηριότητας επαγγελματιών υγείας, φοιτητών των επιστημών υγείας και συναφών ειδικοτήτων σε θέματα που άπτονται του στρες και της προαγωγής της υγείας.

 5. Προώθηση της συνεργασίας με όλους τους επιστημονικούς κλάδους της υγείας.

 6. Δημόσια παράσταση και έκφραση γνώμης για θέματα που αφορούν τους ανωτέρω σκοπούς.

 7. Έρευνα, οργάνωση και συντονισμός ερευνητικών πρωτοκόλλων σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας με συμμετοχή ερευνητών, μελών ή μη, της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα μεριμνά για την εξασφάλιση χρηματοδότησης των ανωτέρω ερευνών και για την παροχή των κατάλληλων συνθηκών για την σωστή διενέργεια της ερευνητικής διαδικασίας. Η διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων θα γίνεται από την εταιρεία ή κατ' ανάθεση από αυτήν σε τρίτους.

 8. Δημιουργία έντυπου ή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού σχετικό με την υγεία και τη διανομή του στο κοινό.

 9. Οργάνωση ανοικτών συναντήσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων, φεστιβάλ υγείας με ομιλίες και συζητήσεις γύρω από τα θέματα υγείας που σχετίζονται με το στρες. Έκδοση πιστοποιητικών ή τίτλων που θα απονέμονται σε άτομα εκπαιδευθέντα από την εταιρία με διαδικασίες που θα ορίζονται κατά περίπτωση από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δ.Σ. του Σωματείου.

 10. Ίδρυση επιστημονικής βιβλιοθήκης.

 11. Συνεργασία με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο καθώς και με άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας και την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεργασία με άλλες εταιρείες (επιστημονικές ή μη) εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικές ομάδες, εκδοτικούς οργανισμούς κτλ. για την ανταλλαγή πληροφορίας και την αμοιβαία συνδρομή, υποστήριξη και συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

 12. Σύνταξη και υποβολή προτάσεων προς την πολιτεία, με στόχο την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

 13. Επιστημονικά υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας, με τη συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ομιλιών και εν γένει ανοικτών εκδηλώσεων τόσο στους χώρους της εταιρείας όσο και σε χώρους συνάθροισης πολιτών, όπως υπηρεσίες, νοσοκομεία κ.α.

 14. Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου του Σωματείου.

 15. Την διασύνδεση του Σωματείου με διεθνείς οργανισμούς, άλλα νομικά πρόσωπα σχετικά με την προαγωγή της υγείας και την αντιμετώπιση του στρες.

Η «Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες και Προαγωγής της Υγείας» δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας παρέχοντας προγράμματα επιστημονικά τεκμηριωμένα και στοχευμένα στην διαχείριση του στρες και στην προαγωγή της υγείας του ατόμου. Οι μετρήσεις του stress γίνονται με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους π.χ. βιολογικοί δείκτες χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία και δείκτες αυτοαναφοράς με σταθμισμένα εργαλεία στον Ελληνικό πληθυσμό κλπ. Όλες οι μετρήσεις και τα προγράμματα της διαχείρισης του stress είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα (evidence-based medicine). Παρέχει πλήρη και πολυδιάστατη εκπαίδευση επαγγελματιών στην επιστημονική μέτρηση και στον έλεγχο του στρες. Ακόμα η Εταιρία παράγει συνεχώς ερευνητικά πρωτόκολλα με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης στον χώρο της επιστήμης του στρες και της προαγωγής της υγείας γενικότερα στην Ελλάδα.  

Το Σωματείο έχει πραγματοποιήσει παρεμβατικά προγράμματα Διαχείρισης του Στρες & Προαγωγής της Υγείας σε ποικίλες ομάδες πληθυσμού:

 1. Σε υγιείς πληθυσμούς που επιθυμούν να διαχειριστούν το Στρες τους όπως:
   • Μαθητές που θέλουν να αυξήσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση
   • Γονείς & Εκπαιδευτικούς
   • Εργαζόμενους & Ανέργους
   • Κακοποιημένες γυναίκες
   • Φροντιστές ατόμων με άνοια

 2. Σε παιδιά με ΔΕΠΥ, Άσθμα, Αλλεργίες

 3. Σε άτομα που εμφανίζουν Διαταραχές ύπνου, Πονοκέφαλους, Αυχενικό σύνδρομο, Παχυσαρκία, Νευρική Ανορεξία

 4. Προγράμματα για Άνοια, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Εξαρτήσεις (κάπνισμα, αλκοόλ, ουσίες κλπ), Διαβήτη, Υπέρταση, Γυναίκες με καρκίνο του μαστού κλπ.

Η "Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας" είναι ένα Επιστημονικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1429:2008 και ISO 9001:2008. Τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου είναι Επιστήμονες που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της Υγείας, όπως Καθηγητές Ιατρικής Σχολής, Ιατροί, Καθηγητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαθέτουν σημαντικές διακρίσεις στο αντικείμενό τους, τόσο σε ακαδημαϊκό-ερευνητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο στην διεθνή και Ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η Πρόεδρος, Καθηγήτρια Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, κα. Δαρβίρη Χριστίνα και ο Επίτιμος Πρόεδρος, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας κ. Χρούσος Γεώργιος. Η εμπειρία τους συνοψίζεται στην πραγματοποίηση παρεμβατικών προγραμμάτων διαχείρισης του Στρες & Προαγωγής της Υγείας σε διάφορες ομάδες υγιών και ασθενών ατόμων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η εφαρμογή, με εξαιρετικά αποτελέσματα, ενός «Παρεμβατικού προγράμματος μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε υπερτασικά άτομα στην κοινότητα» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013».

Τέλος αξίζει να αναφερθεί και η έντονη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία τεκμηριώνεται μέσα από πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους σχετικά με την νευροενδοκρινολογία του στρες, την επιστημονική του μέτρηση, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή του (π.χ. Πυθαγόρειος Αυτογνωσία, προοδευτική μυϊκή χαλάρωση κα.).